VEDTEKTER FOR ZOLA-PRISEN

1. FORMÅL

Foreningens formål er å inspirere enkeltpersoner til å vise sivilt mot for å beskytte grunnleggende verdier i det norske samfunn: menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet – ved tildeling av Zola-prisen.

2. STYRE

Foreningens styre består av leder, nestleder og ytterligere tre medlemmer. Disse velges for to år. Dessuten velges en første og en andre vararepresentant for ett år. Valgene forberedes av en valgkomité.

Nærmere regler om valget og valgkomiteen fastsettes i et valgreglement, som vedtas av styret.

Styrets oppgaver er å legge forholdene best mulig til rette for at Zola-prisen kan bli utdelt inntil en gang i året og minst hvert tredje år.

Styret treffer også vedtak om tildeling av Zola-prisen. Ved denne beslutningen skal styret tilstrebe enstemmighet. Gyldig vedtak om utdeling av prisen krever under enhver omstendighet støtte fra minst fire styremedlemmer, inkludert leder eller nestleder.

For øvrig er styret beslutningsdyktig når minst tre medlemmer – inklusive leder eller nestleder – er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen – eller nestlederen i lederens fravær – dobbeltstemme.

3. RÅD

Foreningens råd består av inntil 200 personer. Styremedlemmene er medlemmer av rådet.

Hvem som var medlemmer av rådet ved stiftelsen fremgår av fortegnelsen som vedlegges disse vedtekter. Styret kan utpeke nye rådsmedlemmer.
Rådet skal bestå av personer som gjennom sitt arbeid, offentlige engasjement eller på annen måte kan bidra til opprettholdelse av Zola-prisens betydning.

Rådets oppgaver er:

  1. Fastsette vedtektene for foreningen.
  2. Fastsette statuttene for Zola-prisen.
  3. Velge styre.
  4. Drøfte og gi anbefaling om hvem som skal få Zola-prisen.

Rådet treffer vedtak og er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer – inklusive styrets leder eller nestleder – er til stede. Om nødvendig har lederen eller nestlederen dobbeltstemme.

Styret innkaller til møte i rådet minst en gang i året.

Rådsmedlemmer som ikke har betalt kontingent i to påfølgende år, mister automatisk sitt medlemskap

4. VEDTEKTER OG STATUTTER

Endring av vedtektene for foreningen og statuttene for Zola-prisen krever 2/3 flertall i rådet. Ellers treffer rådet vedtak med alminnelig flertall.

5. STATUTTER FOR ZOLA-PRISEN

  1. Zola-prisen skal tildeles enkeltpersoner som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnleggende verdier i det norske samfunn: menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet.
  2. Prisen deles så vidt mulig ut i tilknytning til dagen for utgivelsen av Emile Zolas artikkel ”J’accuse” den 13. januar.
  3. Prisen er en statuett.
  4. Beslutningen om prisutdeling er regulert i punkt 2 fjerde ledd.
  5. Enhver kan foreslå kandidater til prisen.

Sist endret i rådsmøtet 20. september 2016.