Tove Smaadahl, f. 230154, er daglig leder ved Krisesentersekretariatet, som er en paraplyorganisasjon over 34 av landets 51 krisesentre. Hun var en av initiativtakerne til opprettelsen av Indre Østfold krisesenter i 1984, og jobbet der som frivillig vakt og styremedlem fram til slutten av 1999 da hun ble ansatt ved Sekretariatet. Hennes engasjement og innsatsvilje for å få slutt på kvinnemishandling gjør at Tove fortsetter arbeidet langt utover vanlig arbeidstid – på frivillig basis uten lønn, som oftest uten annen godtgjørelse.

Tove er utdannet frisør og drev egen forretning fram til 1999 da hun ble ansatt i Krisesentersekretariatet. Hun bor i Trøgstad kommune, har siden 1973 vært gift med Svein Smaadahl og har 3 barn (33, 27 og 25 år).

I løpet av årene som frivillig ved krisesenteret i Østfold la hun ned et stort arbeid. Ikke bare ved å lytte og støtte de utsatte som tok kontakt med krisesenteret, men også arbeidet for å synliggjøre den manglende likestilling mellom kjønnene, og ikke minst alle de brudd på menneskerettigheter som begås hver dag mot kvinner. For dette arbeidet har hun fått Likestillingsprisen i Østfold.

Selv om hun i dag er ansatt som daglig leder av Krisesentersekretariatet legger hun fortsatt ned mye frivillig arbeid. Eksempler kan være at hun ofte bruker 5 til 6 timer på kveldstid til reise og foredragsvirksomhet. I sitt internasjonale arbeid, som stort sett skjer i helger har hun heller ikke betalt for annet enn reiser. Nettverk og møter med andre kvinneorganisasjoner skjer i hovedsak på kveldstid. Dette er ikke betalt arbeid. Hun har de 6 siste årene ikke et eneste år tatt ut alle feriedagene sine.

I disse årene som daglig leder for Krisesentersekretariatet har hun holdt mange hundre (gjennomsnitlig 40-50 i året) workshops, foredrag og taler på aksjoner, møter, konferanser, fagdager, skoler, universiteter, m.m. om menns vold mot kvinner, kvinners rettigheter, diskriminering av kvinner og erfaringene i arbeidet med voldsutsatte fra krisesentrene. Sammen med andre organisasjoner har hun planlagt og iverksatt utallige aksjoner og demonstrasjoner. Dette arbeidet har vært gjennomført både på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.Tove jobber bevisst i forhold til media, som har stor innflytelse i dette arbeidet. Et mål med synliggjøring og debatter er å skape engasjement og forståelse i det norske samfunn for voldsutsatte kvinner og deres barns situasjon. Media har også en stor informasjonsverdi for de utsatte. Flere rapporter fra dette året viser at fortsatt er vold og overgrep skam og tabubelagt, og mange søker ikke hjelp grunnet manglende informasjon om de ulike hjelpetiltak. Gjennom artikler og oppslag både i aviser og ukeblader er de utsatte blitt bevisstgjort om at det finnes et hjelpeapparat, og at overgrep er kriminelle handlinger som ikke blir akseptert i samfunnet.

Ut fra Krisesenterbevegelsens plattform prøver hun til enhver tid å angriper alle forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner, privat så vel som samfunnsmessig.

Tove ser også solidaritetsarbeid som viktig for en global bevegelse mot undertrykking og vold mot kvinner. Gjennom prosjekter og konferanser som hun deltar på i inn- og utland, ser hun viktigheten av å ha en arena der kvinneorganisasjoner deler erfaring og kompetanse som hvert enkelt land har opparbeidet seg. Samtidig utvikles gode nettverk mellom kvinneorganisasjonene som ofte fortsetter et videre samarbeid. En viktig strategi er synliggjøring og kunnskap for å fjerne tabuer, endre holdninger og synet som råder på kvinner i verden.

Nedenfor er noen begivenheter som bekrefter Tove Smaadahls innsats:

1984 var Tove initiativtaker til opprettelsen av Indre Østfold krisesenter

1996 Mottok hun Østfold fylkes ”Likestillingspris” for sitt arbeid i Østfold for likestilling og arbeidet for de voldsutsatte

I 2002 fikk Krisesentersekretariatet (som besto av Tove) en pris på RadioOrakels 20 års jubileum som ”Beste kilde”
I talen ble det fremhevet at daglig leder for Krisesentersekretariatet var den organisasjonen som de siste årene hadde bidratt til at menns vold mot kvinner i mye større grad var blitt et offentlig ansvar. Samtidig var det den organisasjonen som gjennom media bidro til å få en større debatt i samfunnet rundt problematikken. Ikke minst gjennom alle pressemeldinger som gikk ut fra Sekretariatet, samt kilde og bakgrunnsinformasjon til journalister ( I 2005 tok 300 journalister kontakt)

I 2004 mottok Tove på vegne av Krisesentersekretariatet ”Åpen dør prisen” for arbeid for kvinner og deres barn med minoritetsbakgrunn fra Stiftelsen Ressurssenter for pakistanske barn i Norge.

Sammen med Alternativ til Vold, Likestillingssenteret var Tove en pådriver for å få opprettet Kvinnevoldsutvalget. Hun var medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, som leverte NOU 2003:31 ”Retten til et liv uten vold”.

I tillegg til drift av Sekretariatet, driver hun utstrakt foredragsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og sitter i flere arbeids- og referansegrupper der oppgavene er å formidle krisesentrenes erfaringer. Hun er en pådriver i det kvinnepolitiske arbeidet og har publisert flere artikler, rapporter og veiledere om menns vold mot kvinner.

”Årets folkehjelper 2006”: Tove Smaadahl

Utmerkelsen fikk daglig leder ved Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl av Norsk Folkehjelp for sitt arbeid gjennom over 20 år med å bekjempe vold mot kvinner. Dette sier juryen: ”Hun har bidratt til positive endringer og økt bevissthet. Hennes arbeid er i sterk grad i tråd med Norsk Folkehjelps prinsipper og verdigrunnlag”.